1

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w firmie Akces s.c., z siedzibą w Toruniu przy ul. Wybickiego 47, 87-100 Toruń, zwanym dalej „Sprzedawcą” pod adresem  www.akces.pro Sprzedawca jest zarejestrowany pod numerem

NIP: 8792072521, Regon 871124006

2

Sprzedawca poprzez sklep stacjonarny prowadzi sprzedaż programów komputerowych, sprzętu komputerowego, aplikacji wyłącznie na terenie Polski, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, mające swój adres zamieszkania,

zwane dalej „Kupującym”.

3

Warunkiem złożenia zamówienia poprzez internet jest posiadanie przez Kupującego aktywnego adresu e-mail.

Kupujący może składać zamówienia drogą mailową biuro@akces.pro, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta 56 660 23 45 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00.

4

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia Kupującego, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 10 dni od jego złożenia, może nie zostać zrealizowane.

5
Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia

6
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje dokument proforma wysłany na adres email Kupującego.

7
Ceny towarów ustalane są indywidualnie dla każdego Kupującego osobno i wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8

Metody dostawy i formy płatności dostępne w sklepie stacjonarnym:

Metoda dostawy Dostępne formy płatności
List polecony/paczka pocztowa, przesyłka kurierska Przedpłata – przelew na konto sprzedawcy,
Przelewy24  (DialCom),
karta płatnicza (PayPro),
Płatność w systemie PayPal,
Odbiór osobisty Przedpłata – przelew na konto sprzedawcy,
Przelewy24  (DialCom),
karta płatnicza (PayPro),
płatność w systemie PayPal,
Płatność na miejscu – gotówką

Koszty dostawy są uzależnione od wyboru metody dostawy i formy płatności oraz od rodzaju i wartości zamówionych towarów i usług.

W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
W przypadku wyboru płatności kartami płatniczymi – płatność obsługiwana jest przez operatora – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
W przypadku wyboru formy płatności PayPal, płatność obsługiwana jest przez operatora – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

9

W przypadku wybrania płatności przelewem, zastosowanie ma następująca procedura: po dokonaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje drogą mailową proformę, na podstawie której Kupujący dokonuje wpłaty na konto Sprzedawcy. Proforma zawiera wartość zamówienia oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest podać na formularzu przelewu następującą treść: „numer proformy……..”.

10

Zamówienie jest ważne przez 10 dni od daty jego przyjęcia. W przypadku niedokonania przedpłaty w tym okresie, zamówienie może zostać anulowane, co skutkuje koniecznością powtórnego złożenia Zamówienia na żądany produkt.

11

Za zamówione produkty zostanie wystawiona i wysłana drogą mailową faktura VAT.
Produkty on-line będą udostępnione do pobrania po zarejestrowaniu wpływu zapłaty za zamówienie. Faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 7 dni od dnia wpływu zapłaty na konto Sprzedawcy.
12

Reklamacje można składać pisemnie na adres: Akces s.c., ul. Wybickiego 47, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@akces.pro Termin ich rozpatrywania wynosi do 14 dni.

13

Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Brak takiej zgody uniemożliwia Sprzedawcy realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

14

Sprzedawca  może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany te muszą być podane do wiadomości Kupujących.
Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”

15

Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów między  Kupującym a Sprzedawcą będą rozpatrywane przez  Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r  Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 286 ze zm.)

16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002r nr 141 poz. 1176 ze zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr 16 poz. 93 ze zmianami)