iwzmftzx

Otwarta droga do eksportu

Projekt „Otwarta droga do eksportu” realizowany jest przez firmę DORADCA Wojciech Bosowicz (Lider Projektu), przy współpracy z firmą Akces s.c. (Partner Projektu).

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Oś Priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nazwa szkolenia: „Otwarta droga do eksportu”

Czas trwania projektu: 01.04.2014 – 31.12.2014

Otwarta droga do eksportu jest bezpłatnym szkoleniem finansowanym ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas którego gwarantujemy certyfikację nabytej wiedzy.

Adresaci szkolenia: Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zajmujących się eksportem. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy pracowników, osoby samozatrudnione oraz właściceli/współwłaścicieli firm.

Zakres szkolenia:

 1. Szkolenie związane z eksportem (m.in. ocena stopnia przygotowania firmy do eksportu, zasady opracowywania strategii eksportowej przedsiębiorstwa, wybór właściwego rynku docelowego, etykieta oraz protokół dyplomatyczny w binesie międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych, cła i podatki w kontekście eksportu, prawo w handlu zagranicznym, normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym, logistyka i rozliczenia w handlu międzynarodowym)
 2. Szkolenie komputerowe (m.in. faktury podatku należnego i naliczonego, Intrastat oraz kody CN)
 3. Szkolenie ze społecznej odpowiedzialności biznesu
 4. Szkolenie z zakresu stosowania proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Ukończenie szkolenia certyfikowane przez Centrum im. Adama Smitha w Warszawie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń:

Cykl Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Czas trwania cyklu
I Środa Czwartek Piątek maj-czerwiec
II Środa Czwartek Piątek lipiec-sierpień
III Czwartek Piątek wrzesień-październik
IV Czwartek Piątek listopad-grudzień

 

Szczegółowy plan szkolenia:

Cykl szkolenia obejmuje 64 godziny podzielone na 8 spotkań (8h raz w tygodniu). Zajęcia odbywają się w dni robocze, w grupach 9-11 osobowych. Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • podręczniki,
 • materiały dydaktyczne,
 • serwis kawowy,
 • lunch.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnej sali szkoleniowo-komputerowej w centrum Torunia.


Do udziału w Projekcie „Otwarta droga do eksportu” zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. Zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 2. Będące pracownikami:
  • zatrudnionym z tytułu umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (wyłącznie w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26-06-1974r. – Kodeks Pracy),
  • zatrudnionymi w mikro, małym, lub średnim przedsiębiorstwie (MMŚP), które posiada swoją siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
  • posiadające miejsce zatrudnienia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
  • oddelegowane do udziału w Projekcie „Otwarta droga do eksportu” przez Beneficjenta Ostatecznego (Pracodawcę),
  • będące pracownikiem działu mającego bezpośredni lub pośredni związek z eksportem towarów/usług przedsiębiorstwa.
 3. Osoby samozatrudnione lub będące właścicielem/współwłaścicielem:
  • mikro, małego, lub średniego przedsiębiorstwa (MMŚP),
  • które prowadzi działalność i posiada swoją siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
  • jest eksporterem (eksportuje lub dokonałem dostawy wewnątrzwspólnotowej) i w całym okresie swojej działalności przynajmniej w ciągu jednego zamkniętego roku obrotowego wykazałem przychód ze sprzedaży poza granicami Polski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa. Jest realizowany na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą: Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Akces s.c.
ul. Wybickiego 47
87-100 Toruń

Justyna Kochmańska
tel: 795 279 088
mail: ode@akces.pro